Školní řád

Vypracovala ředitelka školy: Jana Kalhousová

Projednáno na pedagogické radě dne: 31. 1. 2017

Platnost ode dne: 1. 2. 2017

Č. j.:14 /017

 

 

Školní řád Mateřské školy Rudná, okres Praha - západ

 

Školní řád Mateřské školy Rudná, okres Praha- západ byl zpracován v souladu s těmito platnými právními normami a předpisy: 

 

Zákon č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzděláváni (Školský zákon) 

Zákon 258/2000 Sb., zákon o ochraně veřejného zdraví, §50

Vyhláška MŠMT ČR č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání

 

Ustanoveni školního řádu:

1. Organizace a provoz mateřské školy

2. Práva a povinnosti zákonných zástupců při vzdělávání dětí a pravidel vzájemných vztahů zákonných zástupců

    s učiteli mateřské školy

3. Stravování dětí

4. Péče o zdraví a bezpečnost dětí

5. Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

6. Oblečení a hygienické potřeby dětí v mateřské škole

7. Režim dne

8. Zacházení s majetkem mateřské školy v rámci vzdělávání

9. Úplata za předškolní vzděláváni

10. Spolupráce s partnery 

 

1. 0rganizace a provoz Mateřské školy Rudná, okres Praha - západ

Mateřská škola Rudná, okres Praha - západ je osmitřídní. Děti jsou rozdělovány do jednotlivých tříd podle věku. Provoz školy je od 6,30 hod do 17,00 hod

 

1.1. Identifikační údaje o Mateřské škole Rudná, okres Praha-západ

Název a sídlo školy: Mateřská škola Rudná, okres Praha-západ

Ke Školce 922

252 19 Rudná

Ředitelka, statutární orgán právnické osoby: Jana Kalhousová

Kontakt: e-mail: msrudna@seznam.cz, www.msrudna.cz

 

tel.: 311 670 386, 723 313 007 - paní hospodářka, kuchyně

       311 670 387, 739 452 193 - ředitelna

Po zaznění hlasového automatu můžete zvolit přímo číslo na jednotlivé třídy a hospodářský pavilon.

třída - Myšky - linka 31

třída - Ježci - linka 32

třída - Zajíci - linka 33

třída - Krtci - linka 34

třída - Žabky - linka 35

třída - Čápi - linka 36

třída - Sluníčka - linka 37

třída - Berušky - linka 38

 

hospodářský pavilon:

ředitelna - linka 21

hospodářka - linka 22

kuchyně - linka 23

 

Zřizovatel školy: Město Rudná

IČ: 49855239

Síť škol: Škola je zařazena do rejstříku škol a školských zařízení pod IPO 600052737

Kapacita mateřské školy: 200 

Kapacita školní jídelny: 200

Využití zařízení: vzdělávání dětí předškolního věku

 

Dodatkem číslo 4 zřizovací listiny příspěvkové organizace města zřizovatel dle § 34 odst. 8 zák. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů mění statut příspěvkové organizace na zařízení sloužící ke vzdělávání dětí zaměstnanců zřizovatele nebo jiného zaměstnavatele. S účinností dnem 24. 9. 2014.

 

1.2. Přijímací řízení do mateřské školy a ukončení vzdělávání dítěte v mateřské škole

Přijímací řízení do mateřské školy 

Zápis provádí ředitelka školy po dohodě se zřizovatelem, který se bude konat v období od 2.5. do 16.5., o termínu zápisu je veřejnost informována prostřednictvím vývěsky v obchodě, místního tisku, na webových stránkách školy.

Na základě žádosti zákonného zástupce rozhoduje ředitelka o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v souladu se zákonem 500/2004 Sb., správní řád a zákonem 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a dále pak podle Kritérií pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání, stanovených zřizovatelem školy, které byly schváleny usnesením Rady města Rudná. 

S účinností od 1.1.2017 od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné pro státní občany ČR, kteří pobývají na území déle než 90 dnů, pro cizince, kteří pobývají na území ČR déle než 90 dnů a pro účastníky řízení o uděleni mezinárodní ochrany. Povinné předškolní vzdělávání se  nevztahuje  na děti s hlubokým mentálním postižením. Pokud zákonný zástupce zvolí jiný způsob plnění povinnosti předškolního vzdělávání tzn. – individuální vzdělávání dítěte, které se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky dítěte mateřské školy, je povinen toto oznámit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku tj. do 31.5. V průběhu školního roku lze plnit povinnost individuálního předškolního vzdělávání nejdříve ode dne, kdy bylo oznámení o individuálním vzdělávání dítěte doručeno řediteli mateřské školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání.  Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte musí obsahovat: jméno, příjmení, rodné číslo, místo trvalého pobytu dítěte, v případě cizince místo pobytu dítěte, uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno, důvody pro individuální vzdělávání. Ředitel mateřské školy doporučí zákonnému zástupci dítěte, které je individuálně vzděláváno, oblasti, v níž má být dítě vzděláváno. Tyto oblasti vychází z rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Mateřská škola ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech a případně doporučí zákonnému zástupci další postup při vzdělávání. Zákonný zástupce dítěte se dostaví s dítětem k ověření ve třetím listopadovém týdnu. Náhradní termín bude stanoven po dohodě se zákonným zástupcem. Ředitel mateřské školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání, ukončí individuální vzdělávání dítěte, pokud zákonný zástupce dítěte nezajistil účast dítěte u ověření ani v náhradním termínu. Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech v rozsahu nepřetržitých nejméně 4 hodin v časovém  rozmezí provozu Mateřské školy. Zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy, jedná –li se o delší nepřítomnost dítěte ve vzdělávání musí vždy písemně požádat ředitelku mateřské školy o uvolnění dítěte ze vzdělávání.

Ukončení vzdělávání dítěte v mateřské škole

Ředitelka mateřské školy může po předchozím upozornění písemným oznámením zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání. Ukončení předškolního vzdělávání není možné v případě dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

Ředitelka mateřské školy je oprávněna rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání dítěte jestliže:

-    zjistí, že dítě bylo k předškolnímu vzdělávání přijato na základě nepravdivých údajů uvedených

     zákonnými zástupci. Ředitelka mateřské školy je oprávněna v průběhu školního roku dvakrát vyzvat

      zákonné zástupce dětí přijatých do mateřské školy, aby do stanovené lhůty, která nesmí být kratší než 15

      dní, doložili, že splnění podmínek, na základě kterých bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání, stále 

      trvá. Nedoloží-li zákonní zástupci dítěte, že splnění podmínek, na základě kterých bylo dítě přijato k

      předškolnímu vzdělávání, stále trvá, je ředitelka oprávněna rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání 

      tohoto dítěte.

- se dítě bez omluvy nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny

- zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy

- ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení

- zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání nebo stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou jiný termín úhrad

 

1.3. Předávání a vyzvedávání dětí zákonnými zástupci

Děti se přijímají od 6:30 – 8:30 hod. V případě, že zákonný zástupce přivede dítě po 8:30 hod, musí vyčkat příchodu  učitele nebo p. školnice (na třídě probíhá již denní program). Z bezpečnostních důvodů byly instalovány bezpečnostní vstupní dveře s elektrickým vrátným.

Rodiče jsou povinni nahlásit případné zdravotní i jiné potíže (výskyt vší apod.) dítěte. Rodiče za děti zodpovídají až do předání učiteli. Rodiče neponechávají děti v šatně samotné a řádně předají dítě učiteli na třídě. Děti do mateřské školy nebudou přebírány před zahájením provozu tj. před 6:30hod. 

V době letních a zimních prázdnin (mezi vánočními svátky) může ředitelka po dohodě se zřizovatelem běžný provoz omezit nebo přerušit a to zejména z důvodů stavebních úprav, předpokládaného nižšího počtu dětí, docházejících v tomto období, nedostatku pedagogického personálu apod. Rozsah omezení nebo přerušení oznámí ředitelka školy zákonným zástupcům nejméně 2 měsíce předem na viditelném místě. Na prázdninový provoz jsou přijímány pouze děti zaměstnaných rodičů. 

Provoz mateřské školy lze ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem přerušit nebo omezit i v jiném období. Za závažné důvody se považují organizační či technické příčiny, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání. Informaci o omezení bezodkladně poté, co se o omezení nebo přerušení provozu rozhodne. Viz § 3 Vyhláška č. 43/2006 Sb., o předškolním vzdělávání.

 

1.4. Docházka dětí a omlouvání jejich nepřítomnosti 

Děti jsou přijímány na celodenní docházku.

Zástupci dítěte ohlásí známou nepřítomnost dítěte předem a to osobně zápisem do sešitu v šatně, osobně ve třídě učiteli mateřské školy nebo telefonicky na číslech: 311 670 386 (popřípadě na lince dané třídy) nebo 723 313 007.

Není-li nepřítomnost dítěte předem známa, omluví dítě jeho zákonný zástupce nejdéle do 8:00hod daného dne. Pokud zákonný zástupce neoznámí změnu odchodu dítěte z mateřské školy (odpoledne změněno na odchod po obědě) do 10:30hod. nebude mu zabalena svačina.

Není-li dítě omluveno z docházky do mateřské školy z jakéhokoliv důvodu, platba stravného je započítána do doby než zákonný zástupce dítě neomluví.

 

1.5. Ochrana osobních údajů

        Ochrana osobních údajů dítěte poskytnutých mateřské škole se řídí zákonem o ochraně osobních údajů.

 

2. Práva a povinnosti zákonných zástupců a dětí se všemi zaměstnanci školy

2.1. Základní práva dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání

Při vzdělávání mají děti práva, která jim zaručuje:

- Ústavní zákon č. 23/1991 Sb., kterým se uvozuje Listina základních lidských práv a svobod

- Usnesení Předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti Ústavního pořádku

- Sdělení FMZV č. 104/1991 Sb., o Úmluvě o právech dítěte § 21 odst. 1, Školský zákon

- každé přijaté dítě má právo na kvalitní předškolní vzdělávání, zaručující optimální rozvoj jeho schopností a rozvoj jeho osobnosti

- každé dítě má právo na fyzicky i psychicky bezpečné prostředí při pobytu v mateřské škole

- tato práva respektují všichni zaměstnanci mateřské školy při své práci či pověřená osoba

Rodiče jsou povinni vyzvednout dítě po skončení jeho vzdělávání ve třídě, popřípadě na školní zahradě mateřské školy a to v době určení k přebírání dětí zákonnými zástupci či pověřenými osobami. Učitel mateřské školy poskytne případné informace týkající se pobytu dítěte v mateřské škole. 

Pokud si pověřená osoba nevyzvedne dítě do stanovené doby, učitel mateřské školy: 

a) se pokusí  pověřené osoby kontaktovat telefonicky

b) informuje ředitelku školy

c) řídí se postupem doporučeným MŠMT – obrátí se na městský úřad, který podle § 15 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, povinen zajistit dítěti neodkladnou péči, případně se obrátí na Policii ČR – podle § 43 zákona č. 283/1991 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů, má každý právo obrátit se na policistu a policejní útvary se žádostí o pomoc. 

Pokud si rodič nemůže vyzvednout osobně své dítě, bude jeho dítě vydáno pověřené osobě nebo zákonnému

 zástupci na základě písemného zmocnění (formulář u třídních učitelů nebo na internetových stránkách školy).

 

2.2. Základní práva a povinnosti rodičů

Rodiče mají právo:

- na informace o dětech, poskytování poradenských služeb

- na informaci o vzdělávacím programu

- pobývat ve třídě se svým dítětem v době adaptace a dle zájmu a po dohodě s učitelkou vstupovat do her svého dítěte

- podílet se na dění v mateřské škole a účastnit se různých programů, plánování programu

- podat k ředitelce školy stížnost, oznámení a podněty a usilovat tak o odstranění zjištěných nedostatků v mateřské škole 

- v případě individuálního předškolního vzdělávání na kompenzační pomůcky podle § 16 odst. 2 písm.d)

Rodiče mají povinnosti:

- v případě pojistné události okamžitě informovat ředitelku školy

- při mimoškolních akcí, kdy jsou současně přítomni rodiče i učitelé mateřské školy, zodpovídají za své děti rodiče, nebo jimi pověřená třetí osoba

- rodiče jsou povinni nahlásit ihned změny v osobních datech dítěte, změny v telef. spojení, zdravotní pojišťovny, bydliště aj. 

Při pobytu v mateřské škole zákonní zástupci dětí:

- dodržují stanovenou organizaci provozu mateřské školy

- řídí se školním řádem mateřské školy

- dodržují při vzájemném styku se zaměstnanci mateřské školy, s jinými dětmi docházejícími do mateřské školy a s ostatními zákonnými zástupci dětí pravidla slušného chování a vzájemné ohleduplnosti

Do mateřské školy patří pouze zcela dítě zdravé, učitelé mateřské školy  mají právo v zájmu zachování zdraví ostatních dětí nepřijmout dítě s nachlazením či jinými infekčními chorobami. Při výskytu známek onemocnění dítěte v průběhu dne, kontaktují třídní učitelé mateřské školy zákonného zástupce, informují ho o zdravotním stavu dítěte a domluví se na řešení. 

Po ukončení infekční nemoci či úrazu dítěte, předají rodiče či zákonní zástupci dítěte vždy písemné potvrzení od osobního lékaře, že dítě je zdravé a může do kolektivu ostatních dětí.

Učitelé mateřské školy nesmí dětem podávat jakékoli léky, pokud zákonný zástupce nemá s mateřskou školou uzavřenou Dohodu o podávání léků a s výjimkou těžké alergie při náhlé nehodě (včelí bodnutí apod.), kdy rodiče předem dodají do mateřské školy lék v lékovce označeným názvem, množstvím k podání, dobou použitelnosti, jménem dítěte a to formou lékařské zprávy a sepsané dohody mezi mateřskou školou a zákonnými zástupci dítěte. 

Rodiče nebo zákonný zástupce si může s ředitelkou nebo s učiteli mateřské školy dohodnout konzultace, předem ústně, nebo telefonicky - § 22, odst. 3 písm. b) Školský zákon.

 

3. Stravování 

Ředitelka mateřské školy dohodne se zákonnými zástupci dítěte způsob a rozsah jeho stravování po dobu pobytu v mateřské škole. Rozsah se stanoví tak, aby se dítě, je-li v době podávání jídla přítomno v mateřské škole, stravovalo vždy. Pokud má dítě dietu potvrzenou pediatrem (zákonný zástupce je povinný doložit toto potvrzení), může škola po písemné dohodě se zákonnými zástupci vydat vlastní dietní stravu přinesenou zákonnými zástupci. 

Organizace a rozsah školního stravování a úplata za školní stravování se řídí zvláštním právním předpisem – vyhláška č.107/2005 Sb., o školním stravování.

Stravné domů se nedodává – výjimka „Při náhlém onemocnění se vydá oběd první den domů“ (pouze v nádobě na potraviny tzv. jídlo nosič, který si zákonný zástupce donese) v jiném případě nebude oběd vydán. 

Stravné se hradí hotovostní platbou nebo převodem na účet mateřské školy do desátého dne stávajícího kalendářního měsíce.

Omlouvání ze stravování viz odst. 1.4.

       Pokud se dítě neúčastní ani jeden den výchovně vzdělávací činnosti v mateřské škole během prázdninového provozu (červenec a srpen), nehradí školné a stravné. 

Otázky týkající se stravování a výše plateb projednává rodič s vedoucí školní jídelny.

Výše celodenního stravování se určuje podle Vyhlášky MZ 107/2005, příloha 1 a 2. 

 

 

4. Péče o zdraví a bezpečnost dětí 

Za bezpečnost dětí odpovídají učitelé mateřské školy od doby převzetí dětí od jejich zástupce do doby jejich předání zástupci nebo jím pověřené osobě. 

K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo území mateřské školy stanoví ředitelka školy počet učitelů mateřské školy tak, aby na 1 učitele mateřské školy připadlo nejvýše a)20 dětí z běžných tříd, b) 12 dětí ve třídě, kde jsou zařazeny děti s přiznanými podpůrnými opatřeními druhého až pátého stupně nebo děti mladší tří let. V případě zajištění bezpečnosti při pobytu venku, kdy nelze zajistit účast obou třídních učitelek, dojde ke spojení oddělení tak, aby počet dětí na jednoho učitele mateřské školy nepřesáhlo a)20 dětí  z běžných tříd, b) 12 dětí ve třídě, kde jsou zařazeny děti s přiznanými podpůrnými opatřeními druhého až pátého stupně nebo děti mladší tří let. 

Při specifických činnostech např. sportovních činnostech, nebo při pobytu dětí v prostředí v náročném pro bezpečnost, určí ředitel mateřské školy k zajištění bezpečnosti dětí dalšího pedagogického pracovníka, ve výjimečných případech jinou zletilou osobu, která je způsobilá k právním úkonům, a která je v pracovně právním vztahu k právnické osobě, která vykonává činnost mateřské školy.

Při zajišťování výletů pro děti určí ředitelka mateřské školy počet učitelů mateřské školy nebo jiných pedagogických pracovníků tak, aby bylo zajištěno vzdělávání dětí, včetně dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními druhého až pátého stupně nebo děti mladší tří let, jejich bezpečnost a ochrana zdraví.

Při vzdělávání dětí dodržují učitelé mateřské školy pravidla a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které pro tuto oblast stanoví platná školská a pracovně-právní legislativa. 

Do mateřské školy je zakázáno nosit věci, které by mohly ohrozit zdraví nebo způsobit úraz.

Při náhlém onemocnění dítěte, či jeho úrazu jsou rodiče okamžitě telefonicky informováni.

Při výskytu vší (infekční onemocnění) jsou rodiče povinni informovat učitele mateřské školy. Rodiče jsou povinni zahájit léčbu a předat dítě do kolektivu mateřské školy odvšivené. Diagnostikovat a léčit tuto nemoc mohou pouze rodiče, popř. lékaři, nikoli učitelé. 

Při výskytu infekčních onemocnění škola postupuje podle pokynů OHS.

Učitelé mateřské školy vedou na třídách dokumentaci o zdravotním stavu dětí.

Zákonný zástupce dítěte musí při prvním nástupu dítěte doložit v Evidenčním listě potvrzení o zdravotním stavu dítěte vystavené lékařem, do mateřské školy může být přijímáno pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní, nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Děti jsou pojištěny u KOOPERATIVY.

Děti budou poučeny o škodlivosti návykových látek/alkohol, kouření, drogy a o bezpečném chování ve třídě, na zahradě a při pobytu venku, výletech a exkurzích.

 

5. Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

Důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je i výchovně vzdělávací působení na děti již předškolního věku zaměřené na zdravý způsob života. V rámci školního vzdělávacího programu jsou proto děti nenásilnou formou a přiměřeně k jejich věku a schopnostem vedeny k  pochopení a porozumění dané problematice, seznamovány s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, televize, video), patologického hráčství (gamblerství), vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu.

V rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí provádí učitelé mateřské školy monitoring a screening vztahů mezi dětmi ve třídních kolektivech s cílem řešit případné deformující vztahy mezi dětmi již v jejich počátcích, a to ve spolupráci se zákonnými zástupci, případně za pomoci školských poradenských zařízeních.

Důležitým prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a učiteli mateřské školy a mezi učiteli mateřské školy a zákonnými zástupci dětí.

 

6. Oblečení a hygienické potřeby dětí v mateřské škole 

Sportovní oblečení na školní zahradu, převlečení do třídy, náhradní spodní prádlo a ponožky, bačkory – z bezpečnostních důvodů nesmí být pantofle, pyžamo (3-5leté děti), holínky, pláštěnku, cvičební úbor (jakékoli tričko a kraťasy), plastový hrneček na pití (ne porcelánový), polštářek, hřeben s poutkem, kartáček na ústní hygienu (4-7leté děti). Dle dobrovolnosti rodičů(dar) - tři balení papírových kapesníků, 2 balení po 4 ks toaletního papíru, tekuté mýdlo, balík kancelářského papíru a 2 balení bílých papírových ubrousků. 

Děti musí mít své věci řádně označené, podepsané. Rodiče provádí dětem kontrolu osobních věcí (sáček, kapsy apod.).

 

7. Režim dne 

Je stanoven pouze orientačně, je flexibilní, aby mohl reagovat na aktuální změny či změněné potřeby dětí. Každá třída má svůj denní režim, který vychází ze zájmu a potřeb dětí, respektuje vývojové a věkové zvláštnosti dětí. Ve všech činnostech převládá hra jako dominantní metoda.

Základním kritériem pro uspořádání režimu dne je zajišťování správné životosprávy, intervaly mezi jídly, dostatečný pobyt venku a potřebný odpočinek. Ve všech třídách je zajištěn pitný režim.

 

 

8. Zacházení s majetkem mateřské školy v rámci vzdělávání 

Dítě

Dítě má právo používat zařízení školy, pomůcky a hračky v souvislosti s výchovně vzdělávacím procesem. Dítě bude slovně vedeno k šetrnému zacházení s učebními pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacími potřebami, a aby nepoškozovalo ostatní majetek mateřské školy.

Zákonní zástupci

Po dobu pobytu v prostorách mateřské školy jsou zákonní zástupci povinni chovat se tak, aby nepoškozovali majetek mateřské školy a v případě, že zjistí jeho poškození, nahlásili tuto skutečnost neprodleně učiteli mateřské školy.

Školní budova je volně přístupná zvenčí pouze v době, stanovené pro přijímání a vyzvedávání dětí, nebo kdy je dozírajícími zaměstnanci školy zajištěna kontrola přicházejících osob. Každý z pracovníků školy, který otevírá budovu cizím příchozím, je povinen zjistit důvod jejich návštěvy a zajistit, aby se nepohybovali nekontrolovaně po budově.

Ve všech prostorách mateřské školy platí přísný zákaz kouření, požívání alkoholu, používání nepovolených elektrických spotřebičů, manipulaci s ohněm, odkládání osobních věcí zaměstnanců na místa, která k tomu nejsou určena.

 

 

9. Úplata za předškolní vzdělávání

Je stanovena samostatnou Směrnicí č. 8b mateřské školy platnou od 1. 9. 2016

 

10. Spolupráce s partnery 

Naše mateřská škola spolupracuje se ZŠ Rudná, PPP Středočeského kraje – pobočka Králův Dvůr a jiné, se ZUŠ, s MěÚ Rudná, s Městskou knihovnou v Rudné, dětskou lékařkou (pediatr a zubní lékařka), plaveckým bazénem v Praze – Radlicích, s Domovem seniorů v Rudné, s cukrárnou, veterinární klinikou, Českým svazem chovatelů Rudná a sportovním clubem. 

Formy spolupráce jsou specifikovány ve Školním vzdělávacím programu. 

 

Pokyny, aktuální informace, akce a různá sdělení jsou zveřejňována na nástěnkách, webových stránkách školy a v informační skříňce u vstupních vrátek.

 

 

 

 

Projednáno na pedagogické radě dne 31. 1. 2017

Platnost tohoto řádu ode dne 1. 2. 2017

S účinností ode dne 1. 2. 2017

 

V Rudné dne 31. 1. 2017 

                                                                                                                       

Jana Kalhousová  

ředitelka školy