Školní řád

ŠKOLNÍ ŘÁD 

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA RUDNÁ, PRAHA - ZÁPAD

 

Vypracovala ředitelka školy: Irena Zálešáková, DiS.

Projednáno na pedagogické radě dne: 24. 5. 2018

Platnost ode dne: 25. 5. 2018

Č. j.:209/2018

 

 

Školní řád Mateřské školy Rudná, Praha – západ

 

Obecná ustanovení

Školní řád vychází ze zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů a jinými souvisejícími normami.

MŠ podporuje zdravý tělesný, psychický a sociální vývoj dítěte a vytváří optimální podmínky pro jeho individuální osobnostní rozvoj. Přispívá ke zvýšení sociálně kulturní úrovně dítěte, vytváří základní předpoklady jeho pozdějšího vzdělávání a zabezpečuje uspokojování jeho přirozených potřeb.

 

Rozvoj osobnosti dítěte probíhá ve spolupráci rodiny a předškolního zařízení.

 

Ustanoveni školního řádu:

1. Organizace a provoz mateřské školy

2. Práva a povinnosti 

3. Stravování dětí

4. Péče o zdraví a bezpečnost dětí

5. Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

6. Oblečení a hygienické potřeby dětí v mateřské škole

7. Režim dne

8. Zacházení s majetkem mateřské školy v rámci vzdělávání

9. Úplata za předškolní vzděláváni

10. Spolupráce s partnery 

 

1. 0rganizace a provoz Mateřské školy Rudná,  Praha - západ

Mateřská škola Rudná, Praha - západ je osmitřídní. Děti jsou rozdělovány do jednotlivých tříd podle věku. Provoz školy je od 6,30 hod do 17,00 hod

 

1.1. Identifikační údaje o Mateřské škole Rudná,  Praha-západ

Název a sídlo školy: Mateřská škola Rudná,  Praha-západ

Ke Školce 922

252 19 Rudná

Ředitelka, statutární orgán právnické osoby: Irena Zálešáková, DiS.

Kontakt: e-mail: msrudna@seznam.cz, www.msrudna.cz

 

tel.: 311 670 386, 723 313 007 - paní hospodářka, kuchyně

       311 670 387, 739 452 193 - ředitelna

Po zaznění hlasového automatu můžete zvolit přímo číslo na jednotlivé třídy a hospodářský pavilon.

třída - Myšky - linka 31

třída - Ježci - linka 32

třída - Zajíci - linka 33

třída - Krtci - linka 34

třída - Žabky - linka 35

třída - Čápi - linka 36

třída - Sluníčka - linka 37

třída - Berušky - linka 38

 

hospodářský pavilon:

ředitelna - linka 21

hospodářka - linka 22

kuchyně - linka 23

 

Zřizovatel školy: Město Rudná

IČ: 49855239

Síť škol: Škola je zařazena do rejstříku škol a školských zařízení pod IPO 600052737

Kapacita mateřské školy: 200 

Kapacita školní jídelny: 200

Využití zařízení: vzdělávání dětí předškolního věku

 

1.2. Přijímací řízení do mateřské školy a ukončení vzdělávání dítěte v mateřské škole

Přijímací řízení do mateřské školy 

Zápis provádí ředitelka školy po dohodě se zřizovatelem, který se bude konat v období od 2.5. do 16.5., o termínu zápisu je veřejnost informována prostřednictvím místního tisku, na webových stránkách školy.

 

Na základě žádosti zákonného zástupce rozhoduje ředitelka o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v souladu se zákonem 500/2004 Sb., správní řád a zákonem 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a dále pak podle Kritérií pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání. 

Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné pro státní občany ČR, kteří pobývají na území déle než 90 dnů, pro cizince, kteří pobývají na území ČR déle než 90 dnů a pro účastníky řízení o uděleni mezinárodní ochrany. Povinné předškolní vzdělávání se  nevztahuje  na děti s hlubokým mentálním postižením. Pokud zákonný zástupce zvolí jiný způsob plnění povinnosti předškolního vzdělávání tzn. – individuální vzdělávání dítěte, které se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky dítěte mateřské školy, je povinen toto oznámit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku tj. do 31.5. V průběhu školního roku lze plnit povinnost individuálního předškolního vzdělávání nejdříve ode dne, kdy bylo oznámení o individuálním vzdělávání dítěte doručeno řediteli mateřské školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání.  Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte musí obsahovat: jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu dítěte, v případě cizince místo pobytu dítěte, uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno, důvody pro individuální vzdělávání. Ředitel mateřské školy doporučí zákonnému zástupci dítěte, které je individuálně vzděláváno, oblasti, v níž má být dítě vzděláváno. Tyto oblasti vychází z rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Mateřská škola ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech a případně doporučí zákonnému zástupci další postup při vzdělávání. Zákonný zástupce dítěte se dostaví s dítětem k ověření v průběhu  listopadu. Náhradní termín bude stanoven po dohodě se zákonným zástupcem. Ředitel mateřské školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání ukončí individuální vzdělávání dítěte, pokud zákonný zástupce dítěte nezajistil účast dítěte u ověření ani v náhradním termínu. 

Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech v rozsahu nepřetržitých nejméně 4 hodin v časovém  rozmezí provozu Mateřské školy, tj. 8,30 – 12,30 hod. Zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 dnů, jedná – li se o delší nepřítomnost dítěte ve vzdělávání musí vždy písemně požádat ředitelku mateřské školy o uvolnění dítěte ze vzdělávání. 

Ukončení vzdělávání dítěte v mateřské škole

Ředitelka mateřské školy může po předchozím upozornění písemným oznámením zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání. Ukončení předškolního vzdělávání není možné v případě dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

Ředitelka mateřské školy je oprávněna rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání dítěte jestliže:

- se dítě bez omluvy nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny

- zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy

- ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení

- zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání nebo stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou jiný termín úhrad

 

1.3. Předávání a vyzvedávání dětí zákonnými zástupci

Děti se přijímají od 6:30 – 8:30 hod. V případě, že zákonný zástupce přivede dítě po 8:30 hod, musí vyčkat příchodu  učitele nebo p. školnice (na třídě probíhá již denní program). 

 

Rodiče jsou povinni nahlásit případné zdravotní i jiné potíže (výskyt vší apod.) dítěte. Rodiče za děti zodpovídají až do předání učiteli. Rodiče neponechávají děti v šatně samotné a řádně předají dítě učiteli na třídě. Děti do mateřské školy nebudou přebírány před zahájením provozu tj. před 6:30hod. 

V době letních a zimních prázdnin (mezi vánočními svátky) může ředitelka po dohodě se zřizovatelem běžný provoz omezit nebo přerušit a to zejména z důvodů stavebních úprav, předpokládaného nižšího počtu dětí, docházejících v tomto období, nedostatku pedagogického personálu apod. Rozsah omezení nebo přerušení oznámí ředitelka školy zákonným zástupcům nejméně 2 měsíce předem na viditelném místě. 

Provoz mateřské školy lze ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem přerušit nebo omezit i v jiném období. Za závažné důvody se považují organizační či technické příčiny, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání. Informaci o omezení oznámíme bezodkladně poté, co se o omezení nebo přerušení provozu rozhodne.

 

1.4. Docházka dětí a omlouvání jejich nepřítomnosti 

Děti jsou přijímány na celodenní docházku.

Zástupci dítěte ohlásí známou nepřítomnost dítěte předem a to osobně zápisem do sešitu v šatně, osobně ve třídě učiteli mateřské školy nebo telefonicky.

Není-li nepřítomnost dítěte předem známa, omluví dítě jeho zákonný zástupce nejdéle do 8:00hod daného dne. 

Není-li dítě omluveno z docházky do mateřské školy z jakéhokoliv důvodu, platba stravného je započítána do doby než zákonný zástupce dítě neomluví.

 

1.5. Ochrana osobních údajů v souladu s nařízením GDPR

        Mateřská škola zachová ochranu osobních údajů dle  evropského nařízení  GDPR, tzn. je zachovávána mlčenlivost a zajištěna ochrana před zneužitím dat, údajů, osobních ůdajů, citlivých údajů, údajů o zdravotním stavu dětí, výsledků z pedagogicko-psychologické poradny, apod. Shromažďujeme pouze nezbytné údaje dle zákona, případně údaje poskytnuté na základě souhlasu zákonných zástupců. Na webových stránkách MŠ je doložen soulad MŠ s nařízením GDPR.

 

2. Práva a povinnosti zákonných zástupců a dětí 

 

Dítě má právo na:

      - vzdělávání a výchovu směřující k rozvoji všech jeho schopností a dovedností 

-    bezpečnost a ochranu zdraví v mateřské škole

- volný čas a odpočinek

- účast ve hře odpovídající jeho věku a na stýkání se s jinými  dětmi  

 

Dítě má povinnost dodržovat a respektovat pokyny k ochraně zdraví a bezpečnosti, které jim vysvětlí dospělí, dále dodržovat a respektovat pravidla, které si společně s dospělými stanoví obvykle na začátku školního roku.

 

Zákonní zástupci mají právo:

- na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života.

- mohou se účastnit po dohodě na programu MŠ, výchovné koncepci školy i mimoškolních aktivitách. Mohou přispívat svými nápady a náměty k obohacení výchovného programu školy.

- mohou si vyžádat od učitelky informace o dítěti. Mohou konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s učitelkou nebo ředitelkou školy.

- mohou se zúčastnit s dětmi adaptace na základě individuální potřeby dítěte.

- pokud mají zákonní zástupci nějaké připomínky nebo návrhy, mohou je řešit s učitelkou nebo ředitelkou.

 

Zákonní zástupci mají povinnost:

 

- zajistit, aby dítě docházelo do školy zdravé bez vnějších známek akutního onemocnění. 

- zajistit účast dítěte v mateřské škole, které plní povinnost předškolního vzdělávání.

- zúčastnit se osobně na vyzvání ředitele školy projednávání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte.

- informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečností, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.

- informovat včas o nepřítomnosti dítěte a jejich důvodech v souladu s podmínkami stanovenými tímto Školním řádem.

- oznamovat škole údaje podle § 28 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a změny v těchto údajích (osobní údaje dítěte – jméno, příjmení, rodné číslo, datum a místo narození, státní občanství, místo trvalého pobytu, zdravotní pojištění dítěte, včetně údaje o tom, zda je dítě zdravotně  nebo sociálně znevýhodněno, jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu a adresu pro doručování  písemností, telefonické a e-mailové spojení).

- dodržovat stanovené termíny plateb v mateřské škole.

- při mimoškolních akcí, kdy jsou současně přítomni rodiče i učitelé mateřské školy, zodpovídají za své děti rodiče, nebo jimi pověřená třetí osoba

- po ukončení infekční nemoci či úrazu dítěte, předají zákonní zástupci dítěte vždy písemné potvrzení od  lékaře, že dítě je zdravé a může do kolektivu ostatních dětí.

 

Práva a povinnosti  pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců školy

 

Pedagogičtí pracovníci přispívají svou činností k naplnění výše uvedených práv dítěte. Rozhodují o metodách a postupech pro naplnění výchovných cílů školy. Jsou  povinni odpovídat zákonným zástupcům na jejich připomínky a dotazy přiměřeným a vhodným způsobem.

 

Všichni zaměstnanci školy se řídí zásadami etického chování, dodržují právní normy, principy vzdělávání a usilují o co nejvyšší kvalitu své práce. Mají právo na zdvořilé chování ze strany rodičů a důstojné prostředí, ve kterém vykonávají svou práci.

 

Do mateřské školy patří pouze zcela  zdravé dítě, učitelé mateřské školy  mají právo v zájmu zachování zdraví ostatních dětí nepřijmout dítě vykazující viditelné známky onemocnění. Při výskytu známek onemocnění dítěte v průběhu dne, kontaktují třídní učitelé mateřské školy zákonného zástupce, informují ho o zdravotním stavu dítěte a zákonný zástupce zajistí urychlené vyzvednutí dítěte z mateřské školy. 

Učitelé mateřské školy nesmí dětem podávat jakékoli léky, pokud zákonný zástupce nemá s mateřskou školou uzavřenou Dohodu o podávání léku.

 

Rodiče  vyzvedávají děti  v době určení k přebírání dětí zákonnými zástupci či pověřenými osobami. Pokud si zákonný zástupce či pověřená osoba  nevyzvedne dítě do stanovené doby, učitel mateřské školy se pokusí  pověřené osoby kontaktovat telefonicky. V případě nedosažitelnosti zákonného zástupce:

a) informuje ředitelku školy

b) řídí se postupem doporučeným MŠMT – obrátí se na městský úřad, který podle § 15 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, povinen zajistit dítěti neodkladnou péči, případně se obrátí na Policii ČR – podle § 43 zákona č. 283/1991 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů, má každý právo obrátit se na policistu a policejní útvary se žádostí o pomoc. 

Pokud si rodič nemůže vyzvednout osobně své dítě, bude jeho dítě vydáno pověřené osobě 

na základě písemného zmocnění (formulář u třídních učitelů nebo na internetových stránkách školy). Zmocněná osoba musí být starší  12-ti let.

 

Při pobytu v mateřské škole zákonní zástupci dětí:

- dodržují stanovenou organizaci provozu mateřské školy

- řídí se školním řádem mateřské školy

 

Zákonný zástupce si může s ředitelkou nebo s učiteli mateřské školy dohodnout konzultace předem ústně, nebo telefonicky.

 

3. Stravování 

Ředitelka mateřské školy dohodne se zákonnými zástupci dítěte způsob a rozsah jeho stravování po dobu pobytu v mateřské škole. Rozsah se stanoví tak, aby se dítě, je-li v době podávání jídla přítomno v mateřské škole, stravovalo vždy. Pokud má dítě dietu potvrzenou pediatrem (zákonný zástupce je povinný doložit toto potvrzení), může škola po písemné dohodě se zákonnými zástupci vydat vlastní dietní stravu přinesenou zákonnými zástupci. 

Organizace a rozsah školního stravování a úplata za školní stravování se řídí zvláštním právním předpisem – vyhláška č.107/2005 Sb., o školním stravování.

Stravné domů se nedodává – výjimka „Při náhlém onemocnění se vydá oběd první den domů“ (pouze v nádobě na potraviny tzv. jídlo nosič, který si zákonný zástupce donese) v jiném případě nebude oběd vydán. 

Stravné se hradí hotovostní platbou nebo převodem na účet mateřské školy do desátého dne stávajícího kalendářního měsíce.

Omlouvání ze stravování viz odst. 1.4.

       Pokud se dítě neúčastní ani jeden den výchovně vzdělávací činnosti v mateřské škole během prázdninového provozu (červenec a srpen), nehradí školné a stravné. 

Otázky týkající se stravování a výše plateb projednává rodič s vedoucí školní jídelny.

 

 

4. Péče o zdraví a bezpečnost dětí 

Za bezpečnost dětí odpovídají učitelé mateřské školy od doby převzetí dětí od jejich zástupce do doby jejich předání zástupci nebo jím pověřené osobě. 

K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo území mateřské školy stanoví ředitelka školy počet učitelů mateřské školy tak, aby na 1 učitele mateřské školy připadlo nejvýše a)20 dětí z běžných tříd, b) 12 dětí ve třídě, kde jsou zařazeny děti s přiznanými podpůrnými opatřeními druhého až pátého stupně nebo děti mladší tří let. V případě zajištění bezpečnosti při pobytu venku, kdy nelze zajistit účast obou třídních učitelek, dojde ke spojení oddělení tak, aby počet dětí na jednoho učitele mateřské školy nepřesáhlo a)20 dětí  z běžných tříd, b) 12 dětí ve třídě, kde jsou zařazeny děti s přiznanými podpůrnými opatřeními druhého až pátého stupně nebo děti mladší tří let. 

Při specifických činnostech např. sportovních činnostech, nebo při pobytu dětí v prostředí v náročném pro bezpečnost, určí ředitel mateřské školy k zajištění bezpečnosti dětí dalšího pedagogického pracovníka, ve výjimečných případech jinou zletilou osobu, která je způsobilá k právním úkonům a která je v pracovně právním vztahu k právnické osobě, která vykonává činnost mateřské školy.

Při vzdělávání dětí dodržují učitelé mateřské školy pravidla a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které pro tuto oblast stanoví platná školská a pracovně-právní legislativa. 

Do mateřské školy je zakázáno nosit věci, které by mohly ohrozit zdraví nebo způsobit úraz a dále cenné věci.

Při náhlém onemocnění dítěte, či jeho úrazu jsou rodiče okamžitě telefonicky informováni.

Při výskytu vší (infekční onemocnění) jsou rodiče povinni informovat učitele mateřské školy. Rodiče jsou povinni zahájit léčbu a předat dítě do kolektivu mateřské školy odvšivené. Při výskytu infekčních onemocnění škola postupuje podle pokynů OHS.

Děti jsou pojištěny u KOOPERATIVY.

Děti budou poučeny o škodlivosti návykových látek(alkohol, kouření, drogy) a dále jsou průběžně poučovány o bezpečném chování ve třídě, na zahradě a při pobytu venku, výletech a exkurzích.

 

5. Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

Důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je i výchovně vzdělávací působení na děti již předškolního věku zaměřené na zdravý způsob života. V rámci školního vzdělávacího programu jsou proto děti nenásilnou formou a přiměřeně k jejich věku a schopnostem vedeny k  pochopení a porozumění dané problematice, seznamovány s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti, patologického hráčství (gamblerství), vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování a seznamují se se zdravým životním stylem.

Učitelé působí na děti i v oblasti vztahů mezi dětmi  s cílem řešit případné deformující vztahy mezi dětmi již v jejich počátcích, a to v případě potřeby ve spolupráci se zákonnými zástupci, případně za pomoci školských poradenských zařízení.

Důležitým prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a učiteli mateřské školy a mezi učiteli mateřské školy a zákonnými zástupci dětí.

 

6. Oblečení a hygienické potřeby dětí v mateřské škole 

Sportovní oblečení na školní zahradu, převlečení do třídy, náhradní spodní prádlo a ponožky, bačkory – z bezpečnostních důvodů nesmí být pantofle, pyžamo (3-5leté děti), holínky, pláštěnka, cvičební úbor (jakékoli tričko a kraťasy), plastový hrneček na pití (ne porcelánový), polštářek, hřeben s poutkem, zubní pasta a kartáček na ústní hygienu (4-7leté děti). Děti musí mít své věci řádně označené, podepsané. Rodiče provádí dětem kontrolu osobních věcí (sáček, kapsy apod.).

 

7. Režim dne 

Je stanoven pouze orientačně, je flexibilní, aby mohl reagovat na aktuální změny či změněné potřeby dětí. Každá třída má svůj denní režim, který vychází ze zájmu a potřeb dětí, respektuje vývojové a věkové zvláštnosti dětí.

Základním kritériem pro uspořádání režimu dne je zajišťování správné životosprávy, intervaly mezi jídly, dostatečný pobyt venku a potřebný odpočinek. Ve všech třídách je zajištěn pitný režim.

 

 6,30 – 7,15 scházení dětí na třídě Myšek

 7,15 – 8,30 rozchod do kmenových tříd, volná hra, individuální práce

 8,30 – 9,00 komunitní kruh, pohybové aktivity, hygiena, přesnídávka

 9,00 – 10,00 společná činnost, práce v centrech aktivit, úklid, hygiena, příprava na oběd a na pobyt venku

10,00 – 12,30 pobyt venku, oběd, hygiena, příprava na odpolední odpočinek

12,30 – 13,00 rozcházení dětí, klidové činnosti

13,00 – 17,00 odpolední odpočinek, hygiena, volné i řízené aktivity, svačina, dle počasí pobyt venku,        rozcházení dětí

 

 

8. Zacházení s majetkem mateřské školy v rámci vzdělávání 

 

Dítě má právo používat zařízení školy, pomůcky a hračky v souvislosti s výchovně vzdělávacím procesem. Děti jsou vedeny k šetrnému zacházení s učebními pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacími potřebami i ostatním majetkem mateřské školy.

Zákonní zástupci

Po dobu pobytu v prostorách mateřské školy jsou zákonní zástupci povinni chovat se tak, aby nepoškozovali majetek mateřské školy a v případě, že zjistí jeho poškození, nahlásili tuto skutečnost neprodleně učiteli mateřské školy.

Z bezpečnostních důvodů vstup do budov MŠ není volně přístupný.  Každý z pracovníků školy, který otevírá budovu cizím příchozím, je povinen zjistit důvod jejich návštěvy a zajistit, aby se nepohybovali nekontrolovaně po budově.

Ve všech prostorách mateřské školy platí přísný zákaz kouření, požívání alkoholu, používání nepovolených elektrických spotřebičů, manipulaci s ohněm, odkládání osobních věcí zaměstnanců na místa, která k tomu nejsou určena.

 

 

9. Úplata za předškolní vzdělávání

Je stanovena  pro každý školní rok v souladu   s § 123 odst. 4 zákona č. 561/25004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanoveními § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Výše úplaty je pro školní rok 2017/2018     350 Kč.

 

10. Spolupráce s partnery 

Naše mateřská škola spolupracuje se ZŠ Rudná, PPP Středočeského kraje – pobočka Králův Dvůr a jiné, se ZUŠ, s MěÚ Rudná, s Městskou knihovnou v Rudné, plaveckým bazénem v Praze – Radlicích, s Domovem seniorů v Rudné, případně s dalšími partnery.

 

Pokyny, aktuální informace, akce a různá sdělení jsou zveřejňována na nástěnkách tříd, webových stránkách školy a v informační skříňce u vstupních vrátek.

 

Projednáno na pedagogické radě dne 24. 5. 2018

S účinností ode dne 25. 5. 2018

 

 

 V Rudné dne 24. 5. 2018 

                                                                                                                         Irena Zálešáková, DiS., v.r     

 ředitelka školy