Provoz

Charakteristika školy
MŠ byla postavená v roce 1984 v tzv. „akce Z“ – typ stavby Tesco. Objekt se skládá z osmi pavilónů a hospodářské části. Škola je osmitřídní. 4 třídy se nacházejí v jednotlivých částech pavilonů, 5. až 8. třída jsou v samostatných objektech na pozemku školy. Tyto části vznikly v roce 2004 rekonstrukcí z bývalé elektrokotelny, v prosinci roku 2009 byla přistavěna 6. třída pro 25 dětí a na podzim roku 2012 byl přistaven nový pavilon pro 50 dětí. Kapacita školy je 200 míst. Součástí mateřské školy je školní kuchyně.

Podmínky vzdělávání

 1. Provoz školy zajišťuje 16 pedagogů, pomocný personál a pracovnice školní jídelny.
 2. Stravování – škola poskytuje stravování a sice přesnídávku, oběd, odpolední svačinu. Stravování se řídí zvl. směrnicemi, odpovídá současným trendům ve výživě dětí. Strava je pestrá, rozmanitá.
 3. Vybavení školy – odpovídá požadavkům kladeným na vybavenost předškolních zařízení. Prostředí tříd je upraveno tak, aby zajišťovalo základní podmínky pro realizaci vzděláv. programu, tzv. „Centra aktivit“ pro skupinovou práci.

Partneři školy

 • Město Rudná - účast na kulturním a společen. dění ve městě (akce vítání občánků, kult. vystoupení pro domov důchodců, aj.).
 • Rodiče a přátelé školy – poradenská činnost pro rodiče, spoluúčast na přípr. akcí pro děti (Den dětí, aj.), vystoupení dětí pro rodiče aj.
 • Základní škola – vzájemné návštěvy, účast na společných akcích.

Organizace vzdělávání

 1. Zápis do MŠ – jsou přijímány děti od 3 let věku dle závazných Podmínek k přijetí. Zápis probíhá v měsících březen nebo duben pro nový školní rok. V případě volných míst mohou být děti přijaty i v průběhu roku.
 2. Rozdělování dětí do tříd - základním kritériem je věk. Škola respektuje i důvodná přání rodičů, pokud tomu nebrání vážné provozní důvody.
 • 1. třída – Myšky
 • 2. třída – Ježci
 • 3. třída – Zajíci
 • 4. třída – Krtci
 • 5. třída – Žabky
 • 6. třída – Čápi
 • 7. třída – Sluníčka
 • 8. třída – Berušky

Nabídka zájmových činností - probíhá v odpoledních hodinách

 

 • výuka AJ – pod vedením Mgr. M. Mackové (pro děti jeden rok před zahájením školní docházky)
 • logopedická prevence pro děti s vadami řeči - možno zajistit individuálně

Školní akce

 • výlety do přírody – i ve spolupráci s rodiči
 • exkurze
 • divadla – návštěvy divad. představení, ale i divadla ve škole
 • oslava Vánoc – besídky pro rodiče
 • oslava Dne dětí – soutěže, cesta pohádkovým lesem aj.
 • karneval s maskami
 • soutěže pro rodiče i děti
 • plavání

Základní zásady vzájemné spolupráce mezi školou a rodiči
Rodiče jsou seznámeni s třídním vzdělávacím programem. Rodiče mají právo na informace. Jejich práva a povinnosti řeší Školní řád MŠ. Informace o dětech, řešení různých problémů je možno dohodnout s učitelkou nebo ředitelkou kdykoliv – dle časových možností obou stran, aby nebyla narušována práce s dětmi ve třídě (mimo tzv. vzděl. povinnost pedagoga).