Kategorie: Vzdělávací program

Charakteristika vzdělávacího programu

MŠ realizuje vzdělávací program „Začít spolu“ upravený na podmínky školy. Vzdělávací program je v souladu se záměry Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Program je koncipován tak, aby vyhovoval zvláštním individuálním potřebám dítěte i kulturním tradicím naší země.

Hlavní cíl programu

 1. dítě spokojené, všestranně rozvinuté v rámci individuálních schopností schopné přijímat další poznatky
 2. věnovat maximální pozornost k verbálním dovednostem dětí, rozvíjet řečové dovednosti, vyjádřit své myšlenky, učit se popisovat jev, situaci, experimentovat s jazykem
 3. vytvářet optimální klima ve škole, které vede k předcházení nežádoucích jevů a postojů dětí v negativním jednání
 4. vytvářet společensko – kulturní, hygienické návyky = dlouhodobý cíl
 5. výchova musí směřovat k nejlepšímu prospěchu samotného dítěte, ve výchově a vzdělávání dětí se orientovat na vztahové, citové a morální faktory ve spolupráci s rodinou, vytvářet ve škole pohodové zázemí pro děti, rozvíjet kompetence důležité pro další život dítěte, z hlediska klíčových kompetencí se zaměřujeme na:

Kompetence k učení

 1. naším záměrem je učit děti takovým způsobem, aby se děti učily s chutí, s radostí, aby jim to přineslo uspokojení,
 2. stimulovat děti v rozvoji poznávacích procesů, rozvoj spontánních her,užívat metody, které jsou založeny na přímých zážitcích dítěte, podporují dětskou zvídavost a potřebu objevovat a experimentovat. 

Kompetence k řešení problémů

  a) Přírodovědné experimenty.
  b) Založení „koutků v přírodě".
  c) Rozvíjet geometrické vnímání u dětí.

Kompetence komunikativní

 1. Zaměřit se na komunikaci mezi dětmi navzájem i mezi dětmi a dospělými.
 2. zintensivnit individuální práci s dítětem (v průběhu celého dne), zařazovat prioritně didaktické hry, slovní hříčky, divadla, pohádky a především dát dětem dostatek prostoru k řečové aktivitě.
 • Logopedická náprava
 • Pohovory s rodiči – přímé ukázky s dětmi.

Kompetence sociální a personální

 1. vytvářet přiměřeně aktivizující prostředí pro osobnostní rozvoj a učení každého dítěte,
 2. ve spolupráci s rodinou zabezpečit klidný a pohodový vstup dítěte do MŠ, umožnit rodičům postupnou adaptaci,
 3. formou rozhovorů a osvětou posilovat vzájemný vztah mezi pedagogem a rodiči se zaměřením na vytváření optimálních podmínek v rozvoji dítěte – individuální rozhovory, připomínky a dotazy rodičů, půjčování odborných publikací, informativní schůzky rodičů a učitelek na třídě,
 4. umět přijímat a odmítat co je dobré, co je špatné – nebezpečné situace, šikana, drogová závislost – maňáskové hříčky, řešení problémových situací, video projekt „Drogová závislost“, spolupráce s pedagogickou poradnou.

Kompetence činnostní a občanské

 1. vytvářet emocionálně bohatý svět her, které vedou děti organizovat, řídit, vyhodnocovat své chování, uvědomovat si svá práva, respektovat i práva druhého dítěte,
 2. potlačovat negativní a agresivní chování, lhostejnost, nevšímavost – při společných hrových činnostech se domlouvat a spolupracovat navzájem mezi sebou, společně vytvářet pravidla – využití maňáskových scén na vyzdvižení kladných povahových vlastností,
 3. osobnostní podíl na spoluvytváření prostředí třídy, zahrady,
 4. návštěva dětské stomatoložky (péče o zdravý chrup),
 5. spolupráce s dětským pediatrem,
 6. ochrana životního prostředí – využití praktických činností, návštěva sběrného dvora (třídění komunálního odpadu – význam),
 7. podíl dětí na akcích pořádaných městským úřadem,
 8. orientace her - můj domov, moje rodina (respektování různých lidských ras).

Vzdělávací obsah
Integrované bloky – tématické celky
I. To jsem já – to jsi ty
Cíl bloku:

 1. uvědomění si a respektování vlastní individuality, ale i práv druhých,
 2. upevňování a vytváření zákl. morálních hodnot – vztah k sobě, k druhým,
 3. poznávat své tělo – učit se chránit si vlastní zdraví, ale i zdraví druhých.

II. Žijeme v souladu s přírodou (roční doby)
Cíl bloku:

 1. získání zákl. poznatků a vytvoření prvotních vztahů k přírodě a její ochraně,
 2. učit se citlivému vnímání, jejím prostřednictvím rozvíjet smysl pro estetičnost, fantazii.

III. Naše planeta Země (pouze děti 5 – 7 leté)
Cíl bloku:

 1. zákl. orientace o vesmíru, planetách, životě lidí na Zemi,
 2. rozdíly v život. podmínkách,
 3. prevence rasové nesnášenlivosti.

IV. Svět kolem nás

Charakteristika: Environmentální výchova (přírodovědné experimenty, vnímat svět vlastními smysly).

Cíl bloku:

  a) Přírodní koutky

V. Svět pohádek
Cíl bloku:

 1. rozvíjet psychiku dětí – citové projevy, fantazii, tvořivost,

Společné cíl všech bloků je rozvoj smysl. vnímání, představ a řeči.
Tyto široce pojaté integrované bloky rozpracovávají učitelky do třídních výchovných programů zcela tvořivě s konkrétním časovým upřesněním.

print Formát pro tisk