Kategorie: Aktuality

Zápis do MŠ

Rodiče, kteří se neobjednali na konkrétní hodinu zápisu, prosíme, aby se k zápisu dostavili v úterý mezi 10 - 11,45 hod. Ostatní časy jsou obsazené již objednanými rodiči.
Děkujeme za pochopení


Zápis pro školní rok 2018/19 se uskuteční 14. května od 12,00 do 16,00 hod. a 15. května od 8,00 do 12,00 hod.

Vážení rodiče,
využijte novinky elektronického předzápisu k letošnímu zápisu do MŠ, který Vám i nám velmi usnadní a časově zkrátí proces zápisu Vašeho dítěte do mateřské školy a také umožní se objednat na konkrétní čas v den zápisu.
. Více na elektronický předzápis


Kritéria pro přijetí do MŠ zde.

( Oznámení o individuálním vzdělávání) - pouze pro zájemce o individuální vzdělávání


Pokyny k zápisu:

K ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ je třeba doložit:

- potvrzení od lékaře, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním. Potvrzení o očkování nemusí předkládat dítě, které bude ve školním roce 2018/19 plnit povinné předškolní ; vzdělávání- viz přihláška;,

- rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce, nebo jiný doklad prokazující totožnost.

- občané EU a občané třetích zemí, kteří mají právo pobytu na území ČR na dobu delší než 90 dnů, předloží doklad o oprávněnosti pobytu na území ČR a doklad prokazující bydliště v Rudné. Zákonný zástupce, který není státním občanem ČR, nerozumí a nemluví česky, je povinen dostavit se k zápisu s tlumočníkem.

(V případě dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami - je třeba doložit i písemné vyjádření školského poradenského zařízení - údaje potřebné pro účely nastavení vhodných podpůrných opatření).

V posledním ročníku před nástupem k docházce do základní školy je předškolní docházka pro dítě povinná. Ze zákona tedy rodičům vyplývá povinnost dítě do mateřské školy přihlásit.

Pokud nevyužijete elektronický předzápis, můžete si přihlášku vyzvednout osobně v MŠ u paní hospodářky, na třídě Myšek nebo na třídě Zajíců v provozní době.Pak ale není možné se objednat na konkrétní hodinu v den zápisu.


Dokumenty nutné k zápisu:

print Formát pro tisk