Kategorie: Aktuality

Zápis do MŠ

Zápis pro školní rok 2018/19 se uskuteční 14.května od 12,00 do 16,00 hod. a 15.května od 8,00 do 12,00 hod.

Pokyny k zápisu:

K ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ je třeba doložit:

- potvrzení od lékaře, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním. Potvrzení o očkování nemusí předkládat dítě, které bude ve školním roce 2018/19 plnit povinné předškolní vzdělávání,

- rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce, nebo jiný doklad prokazující totožnost.

(V případě dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami - je třeba doložit i písemné vyjádření školského poradenského zařízení - údaje potřebné pro účely nastavení vhodných podpůrných opatření).

V posledním ročníku před nástupem k docházce do základní školy je předškolní docházka pro dítě povinná. Ze zákona tedy rodičům vyplývá povinnost dítě do mateřské školy přihlásit.

Přihlášky si můžete vyzvednout od 18. 4. 2018 v MŠ, nebo stáhnout z webu MŠ, kde budou během dubna i další podrobnější informace k zápisu.

print Formát pro tisk