Kategorie: Aktuality

Informace o povinném předškolním vzdělávání určené pro zákonné zástupce dětí

Pro děti, které do 31.8.2017 dosáhnou věku 5 let, je od 1.9.2017 předškolní vzdělávání povinné.

Tato povinnost se vztahuje:

· státní občany ČR, kteří pobývají na území ČR déle než 90 dnů,

· občany jiného členského státu EU, kteří na území ČR pobývají déle než 90 dnů,

· jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů,

· účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany (viz. Zákon č.325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů, zákon o azylu, ve znění pozdějších předpisů).

Nevztahuje se na děti s hlubokým mentálním postižením. Zákonní zástupci dětí mají povinnost přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. Podle § 34 odst. 1 školského zákona trvá povinné předškolní vzdělávání od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, není-li uvedeno jinak.

A. Plnění povinnosti předškolního vzdělávání

Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech. Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin. Do MŠ tedy i v době vedlejších prázdnin může, ale i nemusí docházet.

Podmínky pro uvolňování dětí ze vzdělávání a omlouvání jejich neúčasti ve vzdělávání jsou stanoveny ve školním řádu. Ředitelka MŠ je oprávněna požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte ve dnech, kdy je vzdělávání povinné, a zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy. Pokud se jedná o omluvu nepřítomnosti v době vedlejších prázdnin, bude postačovat pouhé oznámení nepřítomnosti, důvody doloženy být nemusí.

B. Jiný způsob plnění povinnosti předškolního vzdělávání

· individuální vzdělávání dítěte, které se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky dítěte do MŠ,

· vzdělávání v přípravné třídě ZŠ a ve třídě přípravného stupně ZŠ speciální,

· vzdělávání v zahraniční škole na území ČR, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky.

Tuto skutečnost oznámí zákonný zástupce dítěte řediteli spádové mateřské školy. Oznámení (doložení dokumentu) je povinen učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku (tedy do konce května), přesto mají zákonní zástupci dětí povinnost přihlásit dítě k zápisu.

C. Individuální vzdělávání dítěte

Zákonný zástupce dítěte, pro kterého je předškolní vzdělávání povinné, může v odůvodněných případech rozhodnout, že dítě bude individuálně vzděláváno. Zákonný zástupce dítěte je povinen toto oznámení učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku (opět do konce května) a dostavit se k zápisu v daném termínu.

Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte musí obsahovat:

·         - jméno, příjmení, rodné číslo, místo trvalého pobytu dítěte, v případě cizince místo pobytu dítěte, uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno, důvody pro individuální vzdělávání. 

·         Ředitel mateřské školy doporučí zákonnému zástupci dítěte, které je individuálně vzděláváno, oblasti, v níž má být dítě vzděláváno. Tyto oblasti vychází z rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Mateřská škola ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech a případně doporučí zákonnému zástupci další postup při vzdělávání. Zákonný zástupce dítěte se dostaví s dítětem k ověření ve třetím listopadovém týdnu. Náhradní termín bude stanoven po dohodě se zákonným zástupcem.

·         Ředitel mateřské školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání, ukončí individuální vzdělávání dítěte, pokud zákonný zástupce dítěte nezajistil účast dítěte u ověření ani v náhradním termínu. Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech v rozsahu nepřetržitých nejméně  4 hodin v časovém  rozmezí  provozu Mateřské školy. Zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do tří dnů ode dne výzvy, jedná -li se o delší nepřítomnost dítěte ve vzdělávání, musí vždy písemně požádat ředitelku mateřské školy o uvolnění dítěte ze vzdělávání. Pokud se jedná o omluvu nepřítomnosti v době vedlejších prázdnin, bude postačovat pouhé oznámení nepřítomnosti, důvody doloženy být nemusí.

 

Výdaje spojené s individuálním vzděláváním dítěte hradí zákonný zástupce dítěte, s výjimkou speciálních kompenzačních pomůcek podle § 16 odst. 2 písm. d) a výdajů na činnost mateřské školy, do níž bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání.

 

V případě individuálního vzdělávání se dítě nemůže zúčastňovat na žádných aktivitách mateřské školy, jako jsou výlety, divadelní představení, aktivity v odpoledních hodinách a jiné akce pořádané školou. 

print Formát pro tisk